Procedure

Hoe gaat conflictbemiddeling in zijn werk?

Mediation speelt zich af volgens een vaststaande procedure met duidelijke voorwaarden en afspraken.

Wanneer u een geschil wilt oplossen met hulp van een bemiddelaar, meldt u zich dan bij mij aan, telefonisch of per mail. U geeft om te beginnen aan wat het conflict inhoudt.
Als bemiddelaar neem ik vervolgens telefonisch contact op met de andere partij. We bespreken de bereidheid van de andere partij om het conflict via mediation aan te pakken. Wanneer beide partijen de voordelen van een bemiddelingstraject inzien, stuur ik beiden een mediationovereenkomst toe. In deze overeenkomst worden o.a. het conflict en de zakelijke afspraken omschreven.
Wanneer allen bereid zijn de mediationovereenkomst te ondertekenen maken we een afspraak voor de eerste bijeenkomst op neutraal terrein.

Eerste bijeenkomst

Allereerst is er gelegenheid om vragen te stellen over de procedure. Wanneer alles duidelijk is, ondertekenen alle partijen de mediationoverkomst.
In de overeenkomst wordt het conflict globaal omschreven. Ook vermeldt de overeenkomst de voorwaarden, waaronder:
– deelname is op basis van vrijwilligheid,
– geheimhouding van het besprokene moet gewaarborgd blijven,
– men stelt zich verplicht te luisteren naar elkaars argumenten en
– men is bereid om te zoeken naar gezamenlijke belangen en oplossingen.
Verder tekent men voor de zakelijke afspraken, waaronder het aantal gesprekken, het honorarium en de verdeling van evt. andere kosten. Degenen die de overeenkomst aangaan zijn de betrokken partijen, eventuele vertegenwoordigers van de partijen en de mediator.

Daarna begint het inhoudelijk deel van het gesprek, waarin u de kans krijgt uw gedachten, gevoelens, standpunten naar voren te brengen. Doordat ik als bemiddelaar de communicatie begeleid, kunt u beiden uw verschillende standpunten uitleggen.

Vervolgbijeenkomsten

Afhankelijk van de ernst, de hardnekkigheid en de complexiteit van het conflict zal ik in de regel tussen de 2 en 5 gesprekken met u nodig hebben. Dit om eerst de irritatie uit het conflict te kunnen halen, daarna elkaars motieven en wensen te beluisteren en vervolgens tot onderhandeling en overeenstemming te komen over nieuw te maken afspraken.

De uiteindelijke afspraken leg ik vast in een vaststellingsovereenkomst die alle betrokken partijen ondertekenen. In die overeenkomst staan de nieuwe afspraken beschreven, waaraan alle partijen zich willen houden. Hiermee verplichten zij zich formeel om de afspraken na te leven.
Mocht het belangrijk zijn om deze afspraken ook juridisch te formaliseren, dan kunnen de partijen deze overeenkomst voor juridische betekening aan de notaris of de rechter voorleggen.

Het eindresultaat is in grote mate afhankelijk van de eigen inzet en inbreng van de deelnemers. Ook na beƫindiging van de conflictbemiddeling zult u samen op de juiste koers moeten blijven.